OTK logo
Menu
 Strona główna
 Informacje
 Linki
 Kontakt
 Biuletyn
 Publikacje OTK
 Audycje RTV
 Chaczkar
 Galeria
 Zarząd OTK
 Nagrania Wideo
 Filmy Wideo
 Facebook
 OTK w Google+
 Wiadomości z Armenii
Tłumacz przysięgły języka ormiańskiego


Poleć innymInformacje
Twój IP:
35.172.223.251
Twoja domena:
ec2-35-172-223-251.compute-1.amazonaws.com
Twoja przeglądarka:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
"Uptime" serwera:
206 dni, 5 godzin, 38 minutPodstonę odwiedzali następujące Roboty:

GoogleBot 463 MSNbot 0 Yahoo! 146
onet 0 Szukacz 0 Netsprint 0

Informacje Deklaracja

STATUT
Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego

I. Postanowienia ogólne
§ 1.
Stowarzyszenie nosi nazwę Ormiańskie Towarzystwo Kulturalne, i nazywane jest dalej Towarzystwem.
§ 2.
Terenem działalności Towarzystwa jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3.
Siedzibą władz Towarzystwa jest miasto Kraków.
II. Cele i środki działania
§ 4.
Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej dla zapoznania społeczeństwa polskiego z kulturą, historią i społecznymi problemami Ormian.
§ 5.
Powyższe cele Towarzystwo realizuje poprzez:
1. Inicjowanie, organizowanie i popieranie przedsięwzięć popularyzatorskich, kulturalnych, naukowych, wydawniczych, turystycznych, gospodarczych i handlowych,
2. Współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi działającymi na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Armenii , oraz innych państw.
III. Członkostwo Towarzystwa
§ 6.
Członkami zwyczajnymi Towarzystwa mogą być obywatele polscy, cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz cudzoziemcy mieszkający poza jej granicami. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji.
§ 7.
Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1. uczestniczyć w działalności Towarzystwa
2. wybierać i być wybieranymi do władz Towarzystwa
3. zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Towarzystwa
§ 8.
Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
1. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał Zarządu Towarzystwa
2. uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa
3.regularnie opłacać składki członkowskie
§ 9.
Utrata członkostwa następuje przez:
1. dobrowolne wystąpienie zgłoszone pisemnie Zarządowi Towarzystwa
2. skreślenie z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, bądź postawy niezgodnej z przyjętymi normami
społecznymi
3. skreślenie z powodu nieopłacania składek członkowskich
4. śmierć członka
§ 10.
Zarząd Towarzystwa może nadawać członkostwo honorowe.
IV. Władze Towarzystwa
§ 11.
Władzami Towarzystwa są;
1. Walne Zebranie
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie
3. Zarząd
4. Komisja Rewizyjna
§ 12.
Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.
§ 13.
Walne Zebranie członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd z powiadomieniem o terminie, miejscu i porządku obrad conajmniej 14 dni przed terminem obrad.
§ 14.
Kompetencje Walnego Zebrania:
1. uchwalanie programu działania Towarzystwa
2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3. wybór składu Zarządu i Komisji Rewizyjnej
4. uchwalanie wysokości składek członkowskich
5. rozwiązanie Towarzystwa
§ 15.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania jest obowiązkiem Zarządu Towarzystwa na wniosek:
1. Zarządu Towarzystwa
2. Komisji Rewizyjnej
3. przynajmnie j 1/3 ogólnej liczby członków Towarzystwa.
§ 16.
Nadzwyczajne Walne Zebranie musi być zwołane do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku, na zasadach jak w § 13.
§ 17.
Nadzwyczajne Walne Zebranie jest kompetentne obradować nad sprawami dla rozpatrzenia których zostało zwołane.
§ 18.
Zarząd Towarzystwa jest powoływany w składzie 3 – 5 członków w tym prezes, sekretarz, skarbnik:
§ 19.
Kompetencje Zarządu Towarzystwa:
1. kierowanie i reprezentowanie Towarzystwa
2. opracowywanie i realizacja programu działania Towarzystwa
3. uchwalanie budżetu Towarzystwa
4. zarządzanie majątkiem Towarzystwa i udzielanie pełnomocnictw do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Towarzystwa
5. zwoływanie Walnego Zebrania i ustalanie porządku obrad
6. przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa
7. rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Towarzystwa powstałych. na tle ich działalności w Towarzystwie
§ 20.
Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa lub jego zastępcę nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
§ 21.
Skład Komisji Rewizyjnej:
1. Przewodniczący
2. zastępca
3. 1-2 członków
§ 22.
Kompetencje Komisji Rewizyjnej
1. przeprowadzanie nie rzadziej niż 1 raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem celowości i rzetelności działalności finansowej
2. uczestnictwo z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu
§ 23.
Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej 1/2 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w terminie pierwszym lub zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do glosowania w terminie drugim.
V. Majątek Towarzystwa
§ 24.
Majątek Towarzystwa stanowią;
1. wpływy ze składek członkowskich
2. darowizny
3. wpływy z działalności gospodarczej Towarzystwa
§ 25.
Oświadczenia w sprawach praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa. składają:
1. Prezes
2. upoważniony zastępca
3. skarbnik
VI. Zmiana Statutu
Rozwiązanie Towarzystwa
§ 26.
Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.
§ 27.
W przypadku rozwiązania Towarzystwa Walne Zebranie w drodze uchwały wybierze Zarząd likwidacyjny oraz ustali przeznaczenie majątku Towarzystwa.

obowiązuje od 02.04.2003 
Webmaster K. Khachatryan
Ormianie w Krakowie. © 2000 - 2015
Armenia.pl -|- Katalog.Armenia.pl -|- Forum.Armenia.pl -|- Szkola.Armenia.pl -|- video.Armenia.pl


armenia ormianie armenia ormiańskie armenia ormiański kraków hayastan հայաստան հայկական լեհաստան կրակով armenia ormianie